10 khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2018

TT

Khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2018

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Tiền lương Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Khoản 1 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH

Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

2

Phụ cấp chức vụ, chức danh Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

3

Phụ cấp trách nhiệm

4

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

5

Phụ cấp thâm niên

6

Phụ cấp khu vực

7

Phụ cấp lưu động

8

Phụ cấp thu hút

9

Các phụ cấp có tính chất tương tự

10

Các khoản bổ sung khác Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH

Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.
Phản hồi của bạn