Bộ mẫu biểu đăng ký thang bảng lương với phòng LĐTBHX

Bộ mẫu biểu đăng ký thang bảng lương với phòng LĐTBHX

Bộ mẫu biểu đăng ký thang bảng lương với phòng LĐTBXH

Bộ mẫu biểu này gồm 4 muc:

1. Công văn đề nghị xác nhận hệ thống thang bảng lương

2. Hệ thống thang- bảng lương

3. Bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng

4. Biên bản họp lấy ý kiến của người lao động trong công ty

 

Phản hồi của bạn