Cách khai thuế pp trực tiếp cho doanh nghiệp mới thành lập không phát sinh

Cách khai thuế pp trực tiếp cho doanh nghiệp mới thành lập không phát sinh

Mẫu 03: Áp dụng cho DN KD vàng bạc đá quý
Mẫu 05: Áp dụng cho DN có doanh thu KD vãng lai, ngoại tỉnh
Nếu DN bạn không thuộc 2 đối tượng trên thì kê khai theo mẫu 04. Vào HTKK 3.2.1 sẽ thấy rõ

1.     Khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

2     Khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu là Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT và Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 04-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu là Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Thông tin ví dụ thêm

Ví dụ về tờ khai giá trị gia tăng quý, tháng.
Hồ sơ kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT là tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03/GTGT.
Đây là cí dụ mẫu tờ khai thuế 03/GTGT:
Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý và ngoại tệ ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

Mẫu số: 03/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC
ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính) 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

TỜ KHAI THUẾ GTGT(Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng …… năm …….

[02] Lần đầu:                    [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: …………………………. [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………..

[09] Điện thoại: ………….. [10] Fax: …………………….. [11] Email: ……………………………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………………………………..

[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ……………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số …………………………………………. ngày …………………………..

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5%

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

GTGT âm được kết chuyển kỳ trước

[21]

[22]

[23]

2

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT

[24]

[25]

[26]

3

Giá vốn của hàng hóa, dịch vụ mua ngoài sử dụng cho SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra

[27]

[28]

[29]

4

GTGT chịu thuế trong kỳ:
[30] = [24] – [27] – [21];
[31] = [25] – [28] – [22];
[32] = [26] – [29] – [23];

[30]

[31]

[32]

5

Thuế GTGT phải nộp:
[33] = [30] x 0%;
[34] = [31] x 5%;
[35] = [32] x 10%

[33]

[34]

[35]

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [36] = [24] + [25] + [26]: ……

Tổng thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ [37] = [33] + [34] + [35]: …………..

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số: …….

Ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Phản hồi của bạn