Cách làm tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên phầm mềm HTKK

Cách làm tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên phầm mềm HTKK

Cách làm tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên phầm mềm hỗ trợ kê khai như sau:

Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT trực tiếp (04/GTGT)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra

Bạn nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai GTGT trực tiếp mẫu 04/GTGT.

1. Trường hợp khi tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra

Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 3.2.1:
Các chỉ tiêu NSD tự nhập:

+ Chỉ tiêu [21], [22], [23], [24], [25], [26] kiểu số, không âm

Các chỉ tiêu tự tính:

+ Chỉ tiêu [27] = [21] – [24]

+ Chỉ tiêu [28] = [22] – [25]

+ Chỉ tiêu [29] = [23] – [26]

+ Chỉ tiêu [30] = [27] * 0%

+ Chỉ tiêu [31] = [28] * 5%, nếu [28] < 0 thì [31] = 0

+ Chỉ tiêu [32] = [29] * 10%, nếu [29] < 0 thì [32] = 0

+ Chỉ tiêu [33] = [21] + [22] + [23]

+ Chỉ tiêu [34] = [30] + [31] + [32]

2. Trường hợp khi tờ khai bổ sung

Nếu a/chị chọn tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Ứng dụng cho phép NSD chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung
sau đó nhấn nút Đồng ý màn hình kê khai sẽ hiển thị,
khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [30], [31], [32] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT

Phản hồi của bạn