Cách xử lý lỗ và phân phối lãi

Cách xử lý lỗ và phân phối lãi

Kết quả hình ảnh cho xử lý lỗ và phân phối lãi

Khi hạch toán kế toán hàng năm mà bị lỗ hay có lãi, các kế toán phải quan tâm đến vấn đề xử lý các khoản lỗ lãi này. Công ty dịch vụ kế toán ACVINA mời các bạn tham khảo bài viết hướng dẫn chuyển lỗ và phân phối lãi dưới đây.

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định khi tính thuế TNDN năm 2014 được quy định rất rõ tại điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính

Trường hợp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.

- Nếu lãi thì chuyển lỗ, nếu lỗ thì không được chuyển lỗ từ kỳ trước sang.

- Số lỗ được chuyển toàn bộ và liên tục vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo.

– Thời gian chuyển lỗ không quá  5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

Ví dụ:
Lỗ năm 2008 => chuyển lỗ tối đa từ 2009 – 2013
Lỗ năm 2009 => chuyển lỗ tối đa từ 2010 – 2014
Lỗ năm 2010 => chuyển lỗ tối đa từ 2011 – 2015
Lỗ năm 2011 => chuyển lỗ tối đa từ 2012 – 2016

- Số lỗ được chuyển giữa các quý với nhau và giữa các năm với nhau. (Không được chuyển từ quý sang năm, mà chỉ có thể từ năm trước sang quý 1 năm sau)

Ví dụ:

- Năm 2013 Công ty ACVNINA có phát sinh lỗ là 1 tỷ đồng mà Quý I năm 2014 có phát sinh thu nhập tính thuế (Lãi) là 200 triệu đồng thì toàn bộ số lõ của năm 2013 được chuyển toàn bộ vào quý I năm 2014

- Nhưng nếu giả xử năm 2013 Công ty ACVNINA có phát sinh lỗ là 2 tỷ đồng mà năm 2014 có phát sinh thu nhập tính thuế là 1, 5 tỷ đồng thì chỉ được chuyển số lỗ tối đa là 1,5 tỷ đồng vào thu nhập tính thuế năm 2014 chứ không được chuyển toàn bộ số lỗ 2 tỷ đồng

=> Số lỗ còn lại 500 triệu đồng, DN theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm.

- Nếu Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý sau. Khi quyết toán thuế TNDN, DN xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

Ví dụ: Năm 2014 Công ty ACVINA tạm nộp số tiền thuế TNDN như sau:

- Quý I: Lỗ 15 tr

- Quý II: Lãi 10tr (Được chuyển số lỗ tối đa là 10tr sang quý 2). 

- Quý III: Lãi 5tr. (Được chuyển nốt số lỗ 5 tr sang quý 3)

- Quy IV: Lỗ 10tr.

=> Khi quyết toán thuế TNDN năm 2014 thì lỗ thực tế cả năm là 12 tr  thì sang Quý I/2015 Công ty lãi 15 tr. Như vậy được chuyển toàn bộ số lỗ 12 tr của năm 2014 sang quý I/2015.

- Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

- BÚT TOÁN CHUYỂN LỖ
Khi có lỗ mà muốn chuyển lỗ vào các năm sau thì khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN kế toán chú ý mở thêm phụ lục 03-2A/TNDN.
Trên sổ kế toán vào thời điểm đầu năm tài chính, kế toán kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước
+ Trường hợp TK 4212 có số dư Có (Lãi), ghi:
Nợ TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
+ Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (Lỗ), ghi:
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
Có TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.

- BÚT TOÁN PHÂN PHỐI LÃI
Và nếu có lãi thì trích lập vào các quỹ + chia lãi cho người góp vốn ( cổ đông + chủ sở hữu sau khi đã trừ 5% thuế TNCN)
Ví dụ năm 2013 lợi nhuận sau thuế của Cty bạn là 500 triệu trích 10% để chia lợi tức cho cổ đông
Kế toán xác định lợi tức từ việc đầu tư vốn:
N 4212/ C3388: 50triệu
Thuế TNCN của việc chi lợi tức:
N 3388/ C3335: 50 triệu x 5% = 2,5 triệu
Nộp thuế TNCN:
N 3335/ C111= 2,5 triệu
Chi lợi tức cho thành viên:
N 3388/ C111: 50 triệu – 2,5 triệu = 47,5 triệu 
Cổ đông A vốn góp = 10 triệu=10%x 47,5 triệu = 4,75 triệu
Cổ đông B = 20 triệu=20%x 47,5 triệu = 9,5 triệu
Cổ đông C = 70 triệu=70%x42,750= 33,25 triệu
Lợi nhuận còn lại sau thuế và sau khi chia cổ tức:
Nợ 4212/ có 4211 = 500 triệu – 50 triệu= 450 triệu

 

Phản hồi của bạn