công văn 5485/BTC-TCT ngày 26/04/2014 của Bộ tài chính

công văn 5485/BTC-TCT ngày 26/04/2014 của Bộ tài chính

Trong thời gian qua một số doanh nghiệp thành lập dù có đăng ký cam kết mua tài sản theo công văn 5485/BTC-TCT ngày 26/04/2014 của Bộ tài chính thì cơ quan thuế vẫn không chấp nhận cho doanh nghiệp đăng ký theo pp khấu trừ và mua hoá đơn GTGT, lý do là cách hiểu của cơ quan thuế địa phương có phần chưa thống nhất nhau.

Như vậy nếu hiểu đúng thì theo công văn này sẽ áp dụng đúng điều gì? Sau đây là nội dung toàn bộ Công văn trên.

 

Công văn số 5485/BTC-TCT ngày 26/04/2014 của Bộ Tài chính về việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập

 


        BỘ TÀI CHÍNH              ___________

Số:   5485  /BTC-TCT

V/v đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập.

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           ____________________

                        Hà Nội, ngày   26  tháng 4 năm 2014

Kính gửi:  Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

GẤP

Bộ Tài chính nhận được công văn và phản ánh của một số Cục thuế về việc áp dụng Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT liên quan đến việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Để thống nhất thực hiện, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế đối với:

“c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế.”

Căn cứ hướng dẫn trên, đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt mà mức đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên thì thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế, doanh nghiệp, hợp tác xã đồng thời gửi đến cơ quan thuế phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt (bản photocopy có đóng dấu sao y bản chính) cùng với văn bản cam kết đầu tư, mua sắm tài sản cố định máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên trong thời gian 12 tháng. Trong thời gian 12 tháng, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã chưa đủ điều kiện chứng minh giá trị tài sản đầu tư, mua sắm đạt mức 1 tỷ đồng hoặc trên 1 tỷ, doanh nghiệp, hợp tác xã không được phát hành hóa đơn.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Vụ PC, CST (BTC);

- Các Vụ/đơn vị thuộc TCT;

- Lưu: VT, TCT (VT, CS (2b)).Thành

 

          KT. BỘ TRƯỞNG            THỨ TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Chú ý: 

Hiểu công văn số 5485 như nào cho đúng???

- Khi DN có cam kết sắm TSCĐ trong vòng 12 tháng thì trong thời gian chưa

sắm TSCĐ họ vẫn được áp dụng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu

trừ nhưng chưa được đặt in hoặc tự in hoá đơn mà phải mua hoá đơn của

cơ quan thuế (loại GTKT) để sử dụng.

- Hết thời hạn 12 tháng nếu chưa có TSCĐ như cam kết và doanh thu không

đạt 01 tỷ đồng thì phải chuyển sang nộp thuế GTGT theo phương pháp trực

tiếp, tính lại thuế, bị phạt vi phạm hành chính và huỷ hoá đơn GTGT đã mua

chưa sử dụng hết để mua hoá đơn bán hàng (mẫu GTTT) của cơ quan

thuế.

Một số bài viết khác liên quan có thể bạn quan tâm:

Quy định mới về tạo hoá đơn tự in

Các đối tượng được mua hóa đơn từ 1/6/2014

Một số quy định mới về hoá đơn TT 39/2014

 

Phản hồi của bạn