Công việc mà một kế toán trưởng thường làm

Nếu bạn muốn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và giữ một vị trí quan trọng trong công ty với vai trò trách nhiệm và quyền hạn  mà bạn đang phải đảm đương, việc bạn thường xuyên phải theo dõi các khoản thu, chi, giám sát tài chính và chiến lược phát triển cho công ty… có phải là tất cả các yếu tố nằm trong phần công việc bạn phải thực hiện? Bài viết này sẽ dạy cho bạn về nghề nghiệp, trách nhiệm của một kế toán trưởng, từ trách nhiệm, kỹ năng và yêu cầu về chuyên môn cho đến các chỉ định chuyên nghiệp, cũng như các bậc thang nghề nghiệp cho công việc của một kế toán trưởng.

đào tạo kế toán

Trên thực tế việc chuẩn bị, phân tích, dự đoán dữ liệu để đưa ra phương hướng cố vấn về xu hướng, chiến lược phát triển doanh nghiệp cho ban lãnh đạo công ty là một trong những yếu tố để có thể phân biệt công việc của một kế toán trưởng so với một nhân viên kế toán bình thường. Bạn phải kết hợp với ban giám đốc giúp các công ty lựa chọn và quản lý các khoản đầu tư của mình. Kế toán quản lý là quản lý rủi ro, lập kế hoạch cho ngân sách, lập kế hoạch, chiến lược và các nhà sản xuất quyết định. Họ làm công việc giúp chủ sở hữu, người quản lý hoặc ban giám đốc của công ty đưa ra quyết định.  Là một kế toán quản lý, bạn sẽ phải giám sát kế toán cấp dưới người xử lý các nhiệm vụ kế toán cơ bản của một công ty, chẳng hạn như theo dõi các tình hình về thu, chi, nợ thuế và sử dụng các dữ liệu để lập báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối, nhưng đối với việc bạn làm việc trong một công ty ở cấp độ nhỏ hơn, thì các công việc đó bạn có thể thực hiện một mình.

 Kế toán trưởng sẽ là người phải phân tích những dữ liệu cơ bản và đưa ra dự báo, ngân sách, đo lường hiệu suất và kế hoạch, sau đó trình bày, báo cáo để yêu cầu quản lý cấp cao hơn hỗ trợ cho quyết định hoạt động đó.  Một kế toán trưởng cũng có thể xác định xu hướng và cơ hội cải tiến, phân tích và quản lý rủi ro, bố trí kinh phí và tài chính cho các hoạt động, giám sát và cưỡng chế thi hành. Họ cũng có thể tạo ra và duy trì hệ thống tài chính của công ty, giám sát nhân viên kế toán và xử lý dữ liệu.

Ngoài ra, kế toán quản lý phải có một lĩnh vực chuyên môn giỏi, chẳng hạn như thuế, ngân sách. Các kỹ năng cơ bản nhất mà bạn cần có để trở thành một kế toán quản lý là năng khiếu, quy trình toán học, kinh doanh và sản xuất, và khả năng giúp đỡ để quản lý một doanh nghiệp. Kế toán trưởng cần có một nền tảng vững chắc trong kỹ năng kế toán, bao gồm kiến thức về kế toán cơ bản và các nguyên tắc cơ bản vể thuế.

Phản hồi của bạn