Đăng ký test thử đầu vào kế toán

Đăng ký test thử đầu vào kế toán

ĐĂNG KÝ TEST THỬ ĐẦU VÀO KẾ TOÁN

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

 

Họ và tên:…………………………………………………………………..

Email:………………………………………………………………………

Địa chỉ facebook:…………………………………………………………..

Tốt nghiệp trường:…………………………………………………………

Số năm kinh nghiệm:………………………………………………………

Vị trí ứng tuyền mong muốn:

Kế toán học việc     Kế toán viên       Kế toán tổng hợp     Kế toán trưởng

 

ĐỀ XUẤT KHÁC CỦA ỨNG VIÊN

01năm            03 năm             trên 05 năm

 

Đăng ký học thử

Sáng                     Chiều                    Tối

Các bạn DOWNLOAD MẪU NÀY TẠI ĐÂY

Phản hồi của bạn