Đối tượng doanh nghiệp nào sẽ được kê khai thuế theo quý

Đối tượng doanh nghiệp nào sẽ được kê khai thuế theo quý

Khi kê khai thuế có rất nhiểu câu hỏi được đặt ra mà các bạn kế toán là người kê khai phải đi tìm những câu trả lời, Theo thông tư Thông tư số 156/2013/TT-BTC đẫ có sự sửa đổi bổ sung của BTC.

Chi tiết cho câu hỏi Đối tượng doanh nghiệp nào sẽ được kê khai thuế theo quý 

Căn cứ quy định tại tiết b.1, điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: Đối tượng khai thuế GTGT theo quý được áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.
Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Phản hồi của bạn