Giới thiệu về nghề kế toán hành chính sự nghiệp- Kế toán Ac vina

Kế toán hành chính sự nghiệp là một loại kế toán với rất nhiều người được coi là mới và lạ lẫm. thế nhưng lại tồn tại từ rất lâu nhưng chỉ những người nào trong nghề thì mới biết được công việc của một người kế toán hành chính sự nghiệp là gì.

Nhằm cung cấp cho các bạn có ý muốn tìm hiểu về kế toán hành chính sự nghiệp có thể hiểu một cách khái quát nhất. Công Ty Đào Tạo Kế Toán Acvina xin giới thiệu tới mọi người về khái niệm cũng như những công việc cần phải làm của một người kế toán Hành Chính Sự Nghiệp.

Kế toán hành chính sự nghiệp

Khái Niệm Về Hành Chính Sự Nghiệp:

Về khái niệm thì nó rất chung chung nhưng các bạn có thể hiểu đó là kế toán chấp hành ngân sách của nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. và là công cụ điều hành quản lý các hoạt động kinh doanh tài chính của các đơn vị hành chính.

Về công việc của một người kế toán hành chính sự nghiệp là:

Về mặt chung thì cũng giống như kế toán khác nhưng có những công việc mang tính đặc trưng riêng đó là:

Kiểm toán kế toán vốn bằng tiền, bằng vật tư, tài sản:

Đó là phải phán ánh được số vốn hiện có, số lượng, giá trị hiện có, giá trị hao mon của tài sản cố định và tình hình biết động vốn bằng tiền, bằng hàng hóa, bằng hiện vật.

Kế toán thanh toán và nguồn kinh phí, vốn, quỹ:

Phản ánh được các khoản cần thanh toán, các khoản nợ, và tình hình tài chính, khoản nợ theo từng đối tượng thanh toán trong và ngoài đơn vị.

Phản ánh được việc tiếp nhận và quản lý sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách.

Kế toán chi :

Phản ánh các khoản chi thường xuyên, chi sản xuất dịch vụ và chi phí của các hoạt động khác trên cơ sở đó xác định kết quả của hoạt động sản xuất dịch vụ và hoạt động khác.

Phản ánh các khoản chi không Thường xuyên như : chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, Cấp bộ, ngành, chi nhiệm vụ đặt hàng của nhà nước….., giảm biên chế…

Kế toán các khoản thu :

Phản ánh các khoản thu về phí, lệ phí và các khoản thu SN phát sinh ở đơn vị

Phản ánh các khoản thu về HĐ SXDV, thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thu lãi tiền gởi ….

Kế toán chênh lệch thu chi :

Dựa trên cơ sở tổngsố thu và tổng số chi của từng hoạt động xác định kết quả chênh lệch thu chi để có phương án phân phối số chênh lệch đó theo qui định của cơ chế tài chính.

Lập báo cáo tài chính theo qui định để gởi lên cơ quan cấp trên và cơ quan tài chính.

Trên đây là khái niệm và những công việc mà người kế toán hành chính sự nghiệp phải làm đã được trung tâm đào tạo kế toán Acvina tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau để giới thiệu các bạn.

Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu những công việc của kế toán ngân hàng tại kế toán acvina.

 

 

Phản hồi của bạn