Hạch toán chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại

Hạch toán chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại

Có nhiều bạn kế toán đang lúng túng không biết hạch toán hai khoản chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại này như thế nào? Công ty Đào tạo kế toán thực hành ACVINA đưa ra để các bạn cùng tham khảo nhé!

Trước tiên các bạn phải xác định được hai khái niệm:

Thế nào là chiết khấu thanh toán?

Thế nào là chiết khấu thương mại?

- Chiết khấu thanh toán được hạch toán khi khách hàng thanh toán trong hoặc trước thời hạn mà 2 bên đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán.

Chiết khấu thương mại được hạch toán khi khách hàng mua với số lượng lớn, đạt hoặc vượt định mức mà bên bán đặt ra.

Các bước hạch toán:

 

*Với bên bán thì chiết khấu thanh toán đưa vào tài khoản 635-chi phí hoạt động tài chính, hạch toán:  
Nợ TK 111/112:  
Nợ TK 635:  
Có TK 511:  
Có TK 3331:  
*Với bên mua thì chiết khấu thanh toán đưa vào tài khoản 515-doanh thu hoạt động tài chính, hạch toán:  
Nợ TK 152/153/…:  
Nợ TK 133:  
Có TK 111/112:  
Có TK 515:  
   

1. Chiết khấu thương mại 

Tài khoản sử dụng: 521

Nội dung: phản ánh chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc thanh toán cho người mua hàng do họ đã mua hàng, dịch vụ với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng.

Cách hạch toán:

– Chỉ hạch toán vào tài khoản này khoản chiết khấu thương mại người mua được hưởng đã thực hiện trong kỳ theo đúng chính sách chiết khấu thương mại của doanh nghiệp đã quy định.

– Trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm vào giá bán trên “Hóa đơn (GTGT)” hoặc “Hoá đơn bán hàng” lần cuối cùng.

Bên bán:

– Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:
Nợ TK 521

Nợ TK 3331

     Có TK 131

- Phản ảnh doanh thu
Nợ TK 131

    Có TK 511
    Có TK 3331

– Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hóa đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán vào Tài khoản 521.
Xuất hoá đơn chiết khấu thương mại cho khách hàng:
Nợ TK 521 
Nợ TK 3331 
Có TK 131 

– Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này không được hạch toán vào TK 521. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã khấu trừ chiết khấu thương mại
Xuất hoá đơn theo giá đã giảm và ghi doanh thu (không hạch toán qua 521):
Nợ TK 131 
Có TK 511 
Có TK 3331 

Bên bán phải theo dõi chi tiết chiết khấu thương mại đã thực hiện cho từng khách hàng và từng loại hàng bán như: bán hàng (sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ.

Theo các trường hợp trên, bên mua sẽ hạch toán:

a. Nếu bên mua phân bổ được vào giá trị hàng hóa mua vào: 
Nợ TK 156-giá trị từng mặt hàng đã giảm theo tỷ lệ chiết khấu
Nợ TK 133
Có TK 331-Giá trị đã giảm theo chiết khấu.

b. Nếu không thể phân bổ giá trị chiết khấu thương mại do hàng hoá đã xuất kho hết….thì có thể ghi (số theo ví dụ trên)

– Phản ảnh hàng hoá nhập vào kho :
Nợ TK 156
Nợ TK 133
Có TK 331

– Phản ảnh số chiết khấu
Nợ TK 331
Có TK 632

 

Các bạn có cần bộ mẫu sổ theo QĐ48 – hình thức nhật ký chung thì DOWNLOAD về nhé ( đủ trọn bộ mẫu sổ)

Phản hồi của bạn