Hồ sơ quyết toán các lọai thuế năm 2014 phải nộp trong tháng 01/2015, quý 1/2015

Để giúp các kế toán thực hiện đúng, đủ về hồ sơ khai thuế đầu năm 2015; hồ sơ quyết toán các lọai thuế năm 2014 phải nộp trong tháng 01/2015, quý 1/2015. Acvina mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây

Dowload file hướng dẫn: 

Download 

* Nguyên tắc khai thuế:

* Hồ sơ khai thuế:                           

* Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế:

I, Hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2014:

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm và nộp thuế chậm nhất là ngày 30/03/2015 hoặc không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (đối với trường hợp năm tài chính không trùng với năm dương lịch).

1.2. Báo cáo tài chính (BCTC) năm hoặc BCTC tại thời điểm theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

* Lưu ý: BCTC trong các trường hợp sau phải được kiểm toán: DN, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, gồm:

* Báo cáo tài chính năm gồm các mẫu biểu sau:

+ Bảng cân đối kế toán (bắt buộc).

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (bắt buộc).

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (không bắt buộc đối với DN áp dụng Chế độ kế toán theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC).

+ Bảng cân đối tài khoản (bắt buộc đối với DN áp dụng Chế độ kế toán theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC).

+ Bảng thuyết minh báo cáo tài chính (bắt buộc).

Mẫu biểu ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 hoặc Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính.

II, Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên năm 2014:

Hồ sơ khai quyết toán thuế: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN.

  1. Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2014:
  2. Hồ sơ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường:

III. Một số nội dung khác:

  1. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

Sau khi hết hạn nộp HSKT theo quy định, NNT phát hiện HSKT đã nộp cho CQT có sai sót thì được khai bổ sung HSKT.

1.  Mẫu hồ sơ khai bổ sung:

- Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS (đối với trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

Quy định cụ thể xem tại khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

2.Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản:

DN thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà DN lựa chọn áp dụng với CQT trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao.

3.Thông báo thông tin về tài khoản ngân hàng:

NNT trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho CQT quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST (trừ tài khoản tiền vay do các tổ chức tín dụng mở cho mỗi hợp đồng/khế ước vay).

4.Mẫu biểu nộp thuế vào Kho bạc Nhà nước:

- Giấy nộp tiền vào NSNN mẫu số C1-02/NS, C1-03/NS và Bảng kê nộp thuế mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc các bạn có thể liên hệ SĐT 0988.690.996 để được giải đáp

 

 

Phản hồi của bạn