Hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công ty Đào tạo Kế toán ACVINA hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Sinh viên đang được hướng dẫn lập chứng từ kế toán tại ACVINA

ACVINA không chỉ là nơi đào tạo và cung cấp các dịch vụ kế toán, các sinh viên đến đây còn được ưu tiên hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp  và cấp dấu miễn phí sau kì thực tập.

- Đây là cơ hội để sinh viên được trải nghiệm tại môi trường học tập và làm việc chuyên nghiệp

- Được tham gia vào bộ máy kế toán của ACVINA

- Được hướng dẫn viết chuyên đề và cấp dấu miễn phí

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

        1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi thực tập tốt nghiệp

            1.1. Mục đích:- Giúp các em tiếp cận công việc thực tế, vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quan đến công việc cụ thể tại đơn vị. Hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp một cách xuất sắc.

             1.2. Yêu cầu:

a.  Đối với sinh viên thực tập

- Học viên phải phát huy ý thức chủ động đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu thực tế, thu thập tài liệu cần thiết liên quan đến nội dung và chuyên đề thực tập.

- Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp đối với CB-CNV trong đơn vị thực tập, chấp hành tốt nội quy của đơn vị và bảo quản an toàn tuyệt đối tài liệu của đơn vị.

b. Giảng viên hướng dẫn:

  •  Hướng dẫn cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình thực tập.
  •  Hướng dẫn cho sinh viên về quy trình tìm hiểu thực tiễn đối với những nội dung lý thuyết đã học và những nội dung khác có liên quan.
  •  Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi sinh viên ít nhất 3 lần để giúp sinh viên thực hiện đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực tập và hướng dẫn viết báo cáo thực tập.
  •  Hướng dẫn cho sinh viên về phương pháp nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học.
  • Đánh giá đúng đắn kết quả thực tập của sinh viên và chịu trách nhiệm về kết quả và quá trình thực tập của sinh viên

1.3. Phạm vi thực tập tốt nghiệp

- Chỉ thực tập về công tác kế toán tại các Doanh nghiệp (sản xuất, thương mại, và dịch vụ) không thực hành ở đơn vị hành chính sự nghiệp

CÁC CHUYÊN ĐỀ GỢI Ý: Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Chuyên đề 1. Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán.

Chuyên đề 2. Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ.

Chuyên đề 3. Kế toán mua bán hàng hóa.

Chuyên đề 4. Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương.

Chuyên đề 5. Kế toán tài sản cố định.

Chuyên đề 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Chuyên đề 7. Kế toán thành phẩm và tiêu thụ.

Chuyên đề 8. Kế toán các hoạt động đầu tư.

Chuyên đề 9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.

Chuyên đề 10. Kế toán thuế.

ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TẠI KẾ TOÁN ACVINA

Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ Email
Địa chỉ facebook
Đăng ký khóa học
Phản hồi của bạn