Hướng dẫn lập báo cáo tài chính QĐ48 2013

Báo cáo tài chính phản ánh theo một cấu trúc chặt chẽ tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Mục đích của báo cáo tài chính là cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra quyết định  kinh tế. Để đạt mục đích này báo cáo tài chính phải  cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

- Tài sản;

- Nợ phải trả;

- Vốn chủ sở hữu;

- Doanh thu, thu nhập khác; chi phí; lãi và lỗ;

- Các luồng tiền.

Các thông tin này cùng với các thông tin trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính giúp người sử dụng dự đoán được các luồng tiền trong tương lai và đặc biệt là thời điểm và mức độ chắn chắn của việc tạo ra các luồng tiền và các khoản tương đương tiền.

Phần hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo QĐ 48  gồm 5 phần:

Phần I: Hướng dẫn lập bảng cân đối tài khoản

Phần II: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán (mẫu biểu B 01- DNN)

Phần III: Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu biểu B02-DNN)

Phần IV: Hướng dẫn lập bảng lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN)

Phần V: Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNN)

 

Phản hồi của bạn