Hướng dẫn lập bổ sung hồ sơ khai thuế

Hướng dẫn lập bổ sung hồ sơ khai thuế khi phát hiện có sai sót nhầm lẫn.

I- Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
1. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế
Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn làm tăng số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
2. Thời gian lập hồ sơ khai bổ sung
Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
3. Mẫu hồ sơ khai bổ sung:
- Tờ khai mẫu 01/GTGT của kỳ kê khai thuế cần điều chỉnh với đầy đủ các chỉ tiêu theo số đã điều chỉnh.
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC
II. Hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế

1. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng  hoặc giảm số tiền thuế phải nộp Công ty khai bổ sung và không điều chỉnh số tăng giảm vào kỳ kê khai của tháng phát hiện sai sót.

Ví dụ 1:
Công ty A đã kê khai trên tờ khai lần đầu mẫu 01/GTGT tháng 01/2012 như sau:
- Tại chỉ tiêu 23 là 200.000.000đ trên chỉ tiêu 24 và 25 là 20.000.000đ
- Tại chỉ tiêu 32 là 500.000.000đ  trên chỉ tiêu 33 là 50.000.000đ
- Tại chỉ tiêu 40 là 30.000.000đ
Đến ngày 15/12/2012 sau khi kiểm tra kế toán phát hiện kê sót 01 hóa đơn bán ra loại thuế suất 10%. Số tiền chưa thuế là 100.000.000đ tiền thuế GTGT là 10.000.000đ
Công ty tiến hành khai bổ sung như sau:
Vào tờ khai thuế GTGT click vào tờ khai bổ sung chon tháng kê khai là tháng 01/2012
Trên tờ khai xuất hiện số liệu của tờ khai lần đầu sau đó sửa lại như sau
- Tại chỉ tiêu 23, 24 giữ nguyên
- Tại chỉ tiêu 32 sửa lại  là 600.000.000đ  trên chỉ tiêu 33 là 60.000.000đ

- Tại chỉ tiêu 40 số liệu lúc này là 40.000.000đ

Sau khi sửa lại chỉ tiêu sai thì click vào tổng hợp KHBS bên dưới thì bên phụ lục KHBS lúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH

(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế …………mẫu số …………..

 kỳ tính thuế ………  ngày … tháng … năm …)

[01] Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………….

     [02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[04] Quận/huyện: ………………. [05] Tỉnh/thành phố: …………………………………………………..

[06] Điện thoại:…………..[07] Fax:……………………..[08] Email: …………………………………

[09] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………………

     [10] Mã số thuế:

[11] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[12] Quận/huyện: ………………. [13] Tỉnh/thành phố: …………………………………………………..

[14] Điện thoại: …………………  [15] Fax: ……………… [16] Email: …………………………………

[17] Hợp đồng đại lý thuế số………………………………………….ngày………………………………..

A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu điều chỉnh

Mã số

chỉ tiêu

Số đã kê khai

Số điều chỉnh

Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp  33  50.000.000  60.000.000  10.000.000
1
II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp
1
III Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tăng: +; giảm: -)

B. Tính số tiền phạt chậm nộp:

1. Số ngày chậm nộp: (Máy sẽ tự tính số ngày)……………………………………………..

2. Số tiền phạt chậm nộp (= số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x 0,05%): ………

C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:

- Khai sót 01 hóa đơn bán ra làm tăng số tiền thuế GTGT phải nộp là 10.00.000đ tương ứng số tiền nộp phạt là…

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Ngày …....tháng …….năm …….

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:…….

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Chứng chỉ hành nghề số:…….

 

Ghi chú: Nộp bổ xung số tiền thuế và tiền nộp chậm ngay sau khi nộp tờ khai bổ sung.

Ví dụ 2:
Công ty F trên tờ khai tháng 3/2011 có đề nghị dừng khấu trừ số thuế GTGT lũy kế âm 3 tháng liên tục (từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2011) là 500 triệu để lập hồ sơ hoàn thuế GTGT và được cơ quan thuế có quyết định hoàn thuế GTGT là 500 triệu. Tháng 8/2011 Công ty F lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2011 làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu thì Công ty F phải nộp lại số tiền thuế đã hoàn 200 triệu đồng và tính phạt nộp chậm tiền thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.
Hồ sơ Công ty F nộp cho cơ quan thuế:
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu của kỳ kê khai thuế GTGT điều chỉnh tháng 1/2011;
- Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu đồng;
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

Trường hợp 3:

Nếu sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì chỉ cần có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.

Nếu bạn không muốn hồ sơ khai thuế phải làm đi làm lại và có năng lực xử lý tất cả các vấn đề vướng mắc tồn đọng về thuế. Mời tham khảo khóa học thủ thuật kế toán – kế toán thuế của chúng tôi.

Phản hồi của bạn