Mẫu C2-10/NS Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

Mẫu C2-10/NS Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

Download biểu mẫu tại đây: C2-10 Phieu Dieu chinh so lieu Ngan sach.doc

Mẫu số C2-10/NS

(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

của Bộ Tài Chính)

                       Số:………………………

 

 

 

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU NGÂN SÁCH

 

Cơ quan đề nghị:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Kho bạc nhà nước…………………………………………………………………………………………………………………………………….. điều chỉnh số liệu thu c /chi c ngân sách

STT

Ngày

hạch toán

Số

chứng từ

Diễn giải

Niên độ NS

Mã TKKT

Mã NDKT

Mã cấp NS

Mã ĐVQHNS

Mã chương

Mã ngành KT

CTMT, DA

Mã nguồn NSNN

Số tiền

Nợ

- Số liệu đã hạch toán
- Số liệu đề nghị điều chỉnh

 

                                          CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH                                                                              KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày … tháng … năm….                                                                                                          Ngày  … tháng … năm….

Kế toán trưởng                                      Thủ trưởng                                                                                   Kế toán           Kế toán trưởng                             Giám đốc

 

 

Phản hồi của bạn