Mẫu đơn mua hóa đơn(mẫu 01)

Mẫu đơn mua hóa đơn(mẫu 01)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
 Mẫu số 01                                 ……………,ngày……… tháng ……… năm 200
 
 
 
ĐƠN XIN MUA HÓA ĐƠN
 
 
 
 
KÍNH GỬI: ………………………………………………………………………………
 
 
 
1/ Tên tổ chức kinh doanh:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………………………………………………….
 Cấp ngày: …………………………………………………………………………………………………..
 Cơ quan cấp: ………………………………………………………………………………………………
- Mã số thuế số: ……………………………………………………………………………………………
 Cấp ngày: ……………………………………………………………………………………………………
- Ngành nghề, mặt hàng kinh doanh:……………………………. …………………………….…
…………………………….…………………………….…………………………….…………………………..
2/ Trụ sở giao dịch: - Của đơn vị: ..…………………….…………………………….………….
                                    – Đi thuê:..…………………….…………………………….……………….
                                  – Mượn:..……………….…………………….……………………………..
Số nhà: …………………………………..…….Ngõ (ngách, xóm) …………………………………
Đường phố(thôn): …………………………Phường (xã)…………………………….…………….                                              
Quận (huyện): ………………………………Tỉnh(thành phố): …………………………….………
- Số điện thoại: …………………………….…………………………….…………………………….……
3/ Các địa điểm kinh doanh khác (nếu có) trong cùng một tỉnh, thành phố: ….
¨……………………….…………………………….…………………………….………………………………
¨……………………….…………………………….…………………………….………………………………
         Là cơ sở mới được thành lập, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.
        Chúng tôi xin cam kết:
       – Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền hạn chế, từ chối hoặc đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn của đơn vị.
       – Quản lý hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
 
 
Gửi kèm:
+ Giấy giới thiệu của đơn vị cử người đến mua hoá đơn
Ghi chú:
+ Mẫu này áp dụng đối với tổ chức kinh tế.
+ Điểm 2: Chỉ giữ lại dòng phản ảnh đúng, còn các dòng không đúng thì xoá bỏ.
Nếu đi thuê hoặc mượn thì ghi rõ tên tổ chức, cá nhân cho thuê, mượn.
+ Điểm 3: Chỉ phản ảnh những địa điểm kinh doanh hạch toán phụ thuộc sử dụng chung hoá đơn với đơn vị.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)
MẪU SỐ 02:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
 Mẫu số 02                                                   ….…………,ngµy………… th¸ng ……….. n¨m 200
 
ĐƠN XIN MUA HÓA ĐƠN
 
 
KÍNH GỬI:…………………………………………………………………………………………….……
 
1/ Họ tên chủ hộ kinh doanh:
- Ngày…………tháng …………năm sinh …………
- Hộ khẩu thường trú: Số nhà…………………….đường phố (thôn xã):…………………………………………
Quận (huyện): …………………………………………tỉnh (thành phố): …………………………………..……………
- Nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú (nếu có): ………………………………………………………………………………
Số nhà: …….………………………..…………..…….Ngõ (ngách, xóm) ……………………………………………
Đường phố(thôn): ……………………………….…Phường (xã)………….………………………….…………….                                              
Quận (huyện): ………………………………………Tỉnh(thành phố): …………….……………………….………
- Số CMND: ……………………………………….cấp ngày….………..tháng…………..năm…….…………………
tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..…………………………………………………………………………
Cấp ngày:………………………………………………..………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp: ..…………………………………………………………………………. ..………………………………………
- Mã số thuế số: ..………………………..…………………………………………. …….……………………………………
Cấp ngày: ..…………………………………………………………………………. ..…………………………………………..
- Ngành nghề, mặt hàng kinh doanh:….………. ……….…..…………………………………………………………
- Số điện thoại cần liên hệ: Số điện thoại cố định: ..…………………………………………………………….…
                                           Số điện thoại di động: ..…………………………………………………………….…
2/ Địa điểm kinh doanh: ..…………………………………………………………………………. ..……………………
- Số nhà:……………………………………….đường phố(thôn, xóm): ………………………………………………..                                            
Quận (huyện): ………………………………Tỉnh (Thành phố): ………………………………………………………..
- Địa điểm kinh doanh trên là của gia đình hay thuê, mượn: ……………………………………….………….
- Số điện thoại tại địa điểm kinh doanh: ..…………………………………………………………………………..…
Tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.
Đề nghị Chi cục Thuế giải quyết cho tôi được mua hóa đơn, loại hoá đơn: …………………
        Tôi xin cam kết:
       – Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền hạn chế, từ chối hoặc đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn của tôi.
       – Quản lý hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
Ghi chú:
- Mẫu này áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể.
- Nếu chủ hộ kinh doanh uỷ quyền cho người khác thì phải có giấy uỷ quyền kèm theo.
- Nếu địa điểm kinh doanh đi thuê, mượn thì ghi rõ tên tổ chức, cá nhân cho thuê, mượn
Chủ hộ kinh doanh
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
Phản hồi của bạn