Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN

((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày

6/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

                                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

[01] Lần đầu:                              [02] Bổ sung lần thứ:

                        [04] Họ và tên cá nhân có thu nhập:…………………………………………………………………

 [03] Mã số thuế:

 

[04] Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:………………………………………………………………………………………………..

[[05] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[06] Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

 

 

  1. I.                   Người nộp thuế đã có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Mã số thuế

Quốc tịch

Số CMND / Hộ chiếu

Quan hệ với người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/năm)

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

1

2

3

  1. II.               Người nộp thuế  chưa có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/năm)

Ngày sinh

Số

Quyển số

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ Thành phố

Quận/ Huyện

Phường/ Xã

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

1

2

3

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

…..…,ngày … tháng … năm …

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Phản hồi của bạn