Thông tư 119/2014/TT- BTC

Thông tư 119/2014/TT- BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

 

Thông tư này có một thay đổi rất quan trọng với các doanh nghiệp các bạn kế toán cần lắm bắt để áp dụng cho đơn vị mình

 

Thông tư 119

Phản hồi của bạn