Thông tư 96/2015 BTC

Thông tư 96/2015 được ban hành có hiệu lực từ ngày 06/08/2015

Sửa đổi các nội dung của: 

Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC

1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về kê khai, nộp thuế TNDN đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại nước ngoài

2. Hướng dẫn rõ hơn về chuyển lỗ năm tiếp theo giữa các loại thu nhập.

3. Sửa đổi quy định về thời điểm xác định xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ

4. Đối với chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường.

5. Về chi khấu hao tài sản cố định

6. Về phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá

7. Về chi trả tiền thuê tài sản của cá nhân

8. Về chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động

9. Về chi trang phục cho người lao động

10. Về khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác

11. Về chi trả tiền điện, tiền nước

12. Về chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp

13.Về chi phí tài trợ cho giáo dục

14. Về chi tài trợ làm nhà cho người nghèo, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết

15. Bổ sung quy định chi tài trợ theo chương trình của Nhà nước

16. Bổ sung một số khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế được tính vào chi phí được trừ

17. Bổ sung hướng dẫn

18. Về thu nhập khác

19. Về thu nhập được miễn thuế

20. Về chuyển lỗ khi chia, tách doanh nghiệp

21. Về xác định giá mua của phần vốn chuyển nhượng

22. Về xác định ưu đãi đối với trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về địa bàn ưu đãi đầu tư

23.  Về dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN

24. Bổ sung Khoản 8a Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định về kỳ tính thuế đầu tiên

25. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm

26. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về kéo dài thời gian áp dụng thuế suất 10%

27. Tại khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động

28. Bổ sung Khoản 3a Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

29.  Về thời gian miễn thuế, giảm thuế

30. Về chuyển tiếp ưu đãi

31. Về Hiệu lực thi hành

Chi tiết thông tư các bạn dowload tại đây: Dowload TT96/2015BTC

Phản hồi của bạn