Thủ tục đăng ký thuế lần đầu

Thủ tục đăng ký thuế lần đầu

Đây là hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với doanh nghiệp mới thành lập bao gồm:

 

1. Thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanhkhông thành lập theo Luật Doanh nghiệp, trừ Hợp tác xã, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc) – Trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông

2. Thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp, trừ Hợp tác xã, tổ hợp (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)

3. Thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh- Trường hợp nộp cho cơ quan thuế

 4. Thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác – Trường hợp nộp cho cơ quan thuế

5. Thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam

6. Thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí

7. Thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

8. Thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập

9. Thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam

10. Thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)

 

Phản hồi của bạn