Biểu mẫu kế toán

Danh mục biểu mẫu kế toán theo thông tư 156 BTC

Danh mục biểu mẫu kế toán theo thông tư 156 BTC

June 25, 2014 5:35 pm

Danh mục biểu mẫu kế toán theo thông tư 156 BTC Theo thông tư 156 thì kể từ ngày 20/12/2013 tất cả các biểu mẫu trong kế toán( đã nêu trong thông tư) thì phải sử dụng mẫu mới Danh mục biểu mẫu bảo gồm: DANH MỤC MẪU BIỂU (Kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC […]

xem tiếp...
Giấy ủy quyền quyết toán Thuế TNCN

Giấy ủy quyền quyết toán Thuế TNCN

June 2, 2014 5:10 pm

Giấy ủy quyền quyết toán Thuế TNCN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN   Năm ……….     Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:……………………. Mã số thuế: ……………………………………………………..…….     […]

xem tiếp...
Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc

May 30, 2014 11:57 am

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)                                                                               […]

xem tiếp...

Mẫu sổ theo QĐ48 – Nhật ký chung

April 18, 2014 11:26 am

Biểu mẫu, sổ sách kế toán theo quyết định 48 bao gồm các biểu mẫu chứng từ như sau: Danh sách Mẫu sổ theo QĐ48 – Nhật ký chung: Danh mục tài khoản theo quyết định 48 Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số : 03/TNDN Bảng cân đối kế toán […]

xem tiếp...
Mẫu biểu thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu biểu thông tư 156/2013/TT-BTC

December 1, 2013 12:42 am

Ngày 06/11/2013 Bộ tài chính ban hành thông tư 156/2013/TT-BTC  theo nội dung thông tư thì các cá nhân khi thực hiện kê khai thuế sẽ áp dụng theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư 156, không áp dụng theo các mẫu tờ khai trước đây. Hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư […]

xem tiếp...

Hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 48

November 30, 2013 12:48 am

Danh mục hệ thông tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006, đã sửa chữa bổ sung theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài Chính- hiệu lực 01/01/2012) TT Số hiệu TK TÊN TÀI KHOẢN GHI CHÚ Cấp 1 Cấp […]

xem tiếp...
  • quảng cáo sidebar
  • Phản hồi của bạn