Thông tư – Luật thuế

Thông tư số 118/2011/TT-BTC

November 15, 2013 9:30 am

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 118/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2011   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ NHẬP KHẨU VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CỦA CÁC DỰ […]

xem tiếp...

Thông tư số 94/2010/TT-BTC

November 15, 2013 9:28 am

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Số: 94/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2010   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU Căn cứ quy định tại […]

xem tiếp...

Thông tư số 92/2010/TT-BTC

November 15, 2013 9:02 am

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 92/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ, MÁY MÓC, […]

xem tiếp...

Thông tư số 47/2011/TT-BTC

November 15, 2013 8:59 am

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 47/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN Căn […]

xem tiếp...

Thông tư số 35/2011/TT-BTC

November 15, 2013 8:56 am

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 35/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2011   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Căn cứ Luật […]

xem tiếp...

Thông tư số 42/2003/TT-BTC

November 15, 2013 8:53 am

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 42/2003/TT-BTC NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 96/2002/TT-BTC NGÀY 24/10/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2002/NĐ-CP NGÀY30/8/2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ MÔN BÀI   Thực hiện Nghị định […]

xem tiếp...
  • quảng cáo sidebar
  • Phản hồi của bạn