Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I/2014

Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I/2014

 

Thông tin thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I/2014

- Thuế suất áp dụng 20% nếu Doanh thu năm 2013 không quá 20 tỷ đồng.
- Thuế suất áp dụng 22% nếu Doanh thu năm 2013 trên 20 tỷ đồng.
Lưu ý: Thuế suất 20% không áp dụng đối với các khoản thu nhập sau:
a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản…
b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;
c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tờ khai 01A/TNDN

- Chỉ tiêu [30] – Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20%: là thu nhập tính thuế của cơ sở kinh doanh (gọi tắt là doanh nghiệp) phát sinh trong kỳ áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 20%.

Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng.

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu của năm trước liền kề của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 hoặc Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/12/2013 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
Nguyên tắc xác định thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20% theo quy định Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 141/2013/TT-BTC.

- Chỉ tiêu [31] – Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 22%: là thu nhập tính thuế của cơ sở kinh doanh phát sinh trong kỳ áp dụng thuế suất thuế TNDN 22% theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN.

Phản hồi của bạn