Vấn đề chuyển lỗ và phân phối lãi theo thông tư: 123/2012/TT-BTC

VỀ VẤN ĐỀ CHUYỂN LỖ VÀ PHÂN PHỐI LÃI THÔNG TƯ Số: 123/2012/TT-BTC.

Ngày 27 tháng 7 năm 2012 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ

1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập chịu thuế.

2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. – Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo nguyên tắc nêu trên.

Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

= > Như vậy thời gian chuyển lỗ cho các năm tài chính phát sinh lỗ là không quá 05 năm Lỗ năm 2008 => chuyển lỗ tối đa từ 2009 – 2013 Lỗ năm 2009 => chuyển lỗ tối đa từ 2010 – 2014 Lỗ năm 2010 => chuyển lỗ tối đa từ 2011 – 2015 Lỗ năm 2011 => chuyển lỗ tối đa từ 2012 – 2016

- CHUYỂN LỖ Khi có lỗ mà muốn chuyển lỗ vào các năm sau thì khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN kế toán chú ý mở thêm phụ lục 03-2A/TNDN. Trên sổ kế toán vào thời điểm đầu năm tài chính, kế toán kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước

+ Trường hợp TK 4212 có số dư Có (Lãi), ghi: Nợ TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

+ Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (Lỗ), ghi: Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước Có TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.

-PHÂN PHỐI LÃI Và nếu có lãi thì trích lập vào các quỹ

+ chia lãi cho người góp vốn ( cổ đông + chủ sở hữu sau khi đã trừ 5% thuế TNCN)

Ví dụ năm 2013 lợi nhuận sau thuế của Cty bạn là 500 triệu trích 10% để chia lợi tức cho cổ đông Kế toán xác định lợi tức từ việc đầu tư vốn:

N 4212/ C3388: 50triệu Thuế TNCN của việc chi lợi tức:

N 3388/ C3335: 50 triệu x 5% = 2,5 triệu Nộp thuế TNCN:

N 3335/ C111= 2,5 triệu Chi lợi tức cho thành viên:

N 3388/ C111: 50 triệu – 2,5 triệu = 47,5 triệu Cổ đông A vốn góp = 10 triệu=10%x 47,5 triệu = 4,75 triệu Cổ đông B = 20 triệu=20%x 47,5 triệu = 9,5 triệu Cổ đông C = 70 triệu=70%x42,750= 33,25 triệu

Lợi nhuận còn lại sau thuế và sau khi chia cổ tức: Nợ 4212/ có 4211 = 500 triệu – 50 triệu= 450 triệu

CÁC BẠN NÊN ĐỌC THÊM BÀI NÀY:

Có bao nhiêu bạn đi làm 2-3 năm mà chưa được làm báo cáo tài chính?

 

Phản hồi của bạn